Концепція кафедри

          

Концепція діяльності кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи базується на Конституції України, законах України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті.

Основним завданням кафедри є забезпечення підготовки майбутніх фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітні програми «Товарознавство і комерційна діяльність» та «Товарознавство та експертиза в митній справі») і освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Біотехнологія та біоінженерія» (освітня програма «Біотхнологія»). Кафедра також здійснює товарознавчу  підготовку студентів решти спеціальностей на відповідних факультетах університету з урахуванням модернізації освітньої діяльності в контексті європейських вимог, вступу до Болонського процесу, який пов’язаний з розбудовою європейської вищої освіти.

Це завдання може бути реалізовано кафедрою в процесі освітньої діяльності наступними заходами.

 1. Формування особистості професіонала-фахівця, який усвідомлює свою належність до історичних традицій і сучасних проявів української культури, чітко орієнтується в реаліях і перспективах всесвітньої соціокультурної динаміки та підготовлений до життя та праці в умовах глобалізації світу.
 2.  Забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до державних стандартів за інноваційними інформаційними технологіями, які можуть вирішувати проблеми в галузі маркетингу.
 3. Активізація використання в навчальному процесі сучасних досягнень науки і техніки, інформаційних технологій та програмного забезпечення, новітньої навчальної та науково-методичної літератури.
 4. Розроблення та удосконалення якості навчально-методичної літератури, підготовленої науково-педагогічними працівниками кафедри, на основі взаємозв’язку з викладачами та відповідними підрозділами ПУЕТ з урахуванням міжпредметних зв’язків.
 5. Розроблення та поліпшення навчально-методичної літератури для самостійної позааудиторної роботи студентів з використанням віртуально-тренінгових електронних технологій навчання.
 6. Впровадження системи контролю якості навчальної діяльності студентів відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розроблення і запровадження в навчальний процес нових підходів до оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності протягом семестру (з переходом на систему оцінювання знань студентів за модулями з використанням контролюючих програм та ПЕОМ).
 7. Поліпшення якості навчання товарознавчих дисциплін, стимулюючи самостійну роботу студентів, з урахуванням запровадження новітніх технологій, інтерактивних форм і методів навчання.
 8. Стимулювання діяльності студентських наукових гуртків «Світ товарознавства»  і «Радикал» та їх зв’язків з відповідними науково-дослідними студентськими організаціями університету.
 9.   Участь кафедри у виконанні загальноукраїнських та міжнародних наукових, науково-технічних і навчальних програм та проектів на основі підписаних університетом відповідних договорів про науково-технічне співробітництво.
 10. Проведення спільних досліджень з кафедрами вишів регіону з метою визначення якості товарів народного споживання
 11. Розробка планів спільних досліджень і  програм з випусковими кафедрами ПУЕТ для отримання міжнародних та вітчизняних грандів з пошуку нових високоефективних методик визначення якості товарів народного споживання
 12. Участь студентів факультету Товарознавства, торгівлі та маркетингу  в заходах Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів».

Зазначені заходи планується реалізувати в межах наступних напрямків розвитку кафедри.

1. Вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри, навчального процесу та участь у формування робочих навчальних планів

Удосконалення змісту робочих навчальних планів навчальних дисциплін кафедри з урахуванням професійної спрямованості їх викладання. Зміст та структура дисциплін кафедри повинні в більшій мірі враховувати специфіку майбутнього фаху, результати наукових досліджень в даній галузі діяльності, а також державні нормативно-правові документи та нормативи.

2. Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін

2.1. Підготовка та видання навчальних посібників з грифом МОН України.

2.2. Завершення підготовки та видання навчально-методичних посібників для самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою навчального процесу з дисциплін, що забезпечуються кафедрою.

2.3. Доопрацювання з урахуванням сучасних вимог і видання методичних рекомендацій для підготовки дипломних робіт, курсових робіт та методичних рекомендацій для проходження виробничих та переддипломної практик.

2.4. Продовження роботи із впровадження віртуально-тренінгових технологій самостійної роботи студентів заочного навчання.

3. Наукові дослідження

3.1. Здійснення наукових досліджень на основі загально- університетського плану науково-дослідної роботи з урахуванням тематики підготовки докторських і кандидатських дисертацій викладачами, аспірантами та здобувачами, прикріпленими до кафедри.

3.2. Підготовка та видання монографій.

3.3. Участь у науково-практичних конференціях.

3.4. Залучення кращих студентів університету до участі у науково-дослідній роботі кафедри, опублікування матеріалів досліджень у наукових збірниках.

4. Підвищення науково-педагогічного рівня викладачів кафедри

4.1. Підготовка та захист докторських і кандидатських дисертацій.

4.2. Підвищення рівня кваліфікації молодих викладачів у школі педагогічної майстерності МІПК ПУЕТ.

4.3. Планове стажування викладачів кафедри в провідних ВНЗ України та на виробництві з метою підвищення професійної майстерності.

5. Виховання студентської молоді

5.1. Забезпечення виховання та формування почуття патріотизму у студентів. На основі принципів гуманізму, демократизму, наступності і спадкоємності поколінь, шанобливого ставлення до української мови і культури, формування культури міжнаціональних відносин, втілення у життя української національної ідеї.

5.2. Здійснення комплексу заходів щодо поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв українського народу, дослідження його історичної та культурної спадщини, формування у студентської молоді високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов'язків, поваги до державних символів України.

6. Формування контингенту студентів та зв'язки з виробництвом

6.1. Постійно вести активну пропаганду науково-технічного та інтелектуального потенціалу як університету у цілому, так і кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, зокрема через засоби масової інформації.

6.2. Активізувати профорієнтаційну та рекламну роботу працівників кафедри серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

6.3. Розширювати зв'язки кафедри із загальноосвітніми навчальними закладами, технікумами та коледжами, що входять до Полтавського навчального комплексу Укоопспілки “Освіта”.

6.4. Розширити географію профорієнтаційної та рекламно-пропагандиської роботи з облспоживспілками, райспоживспілками та споживчими товариствами з метою забезпечення конкурсного відбору на навчання за спеціальністю “Товарознавство та комерційна діяльність”.

6.5. Брати активну участь у проведенні днів відкритих дверей у межах загальноуніверситетських заходів.

6.6. Здійснювати профорієнтаційні заходи щодо формування контингенту студентів університету на основі взаємозв’язку з керівництвом, учнями та батьками ЗОШ №5, №18, №34 та №36 м.Полтави, школи №24 м. Кременчука та шкіл Семенівського і Новосанжарського району.

7. Удосконалення матеріально-технічної бази

7.1. Оснащення кафедри додатковими засобами комп’ютеризації навчального процесу.

7.2. Оновлення технічних та наочних засобів навчального процесу.