Дисципліни

           

Університетська освіта

Викладається для студентів спеціальності 6.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність"

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів з основними завданнями, принципами, законодавчими актами і нормативними документами в галузі вищої освіти України і освітньої діяльності університетів, підготовка студентів до навчання в університеті у відповідності з сучасними інтеграційними процесами у світовій і європейській освіті в контексті Болонської декларації.

Предмет дисципліни – процес професійної діяльності і особистісного становлення студентів в університеті.

Навчальна мета дисципліни – адаптація студентів до умов та вимог навчального процесу в університеті з урахуванням сучасних освітніх тенденцій та формування цілісного уявлення про структуру та зміст професійної підготовки.

Навчальна дисципліна "Університетська освіта" на першому курсі передбачена навчальним планом протягом першого семестру. Вона є невід’ємною складовою частиною навчального процесу та практичної підготовки студентів і вводиться для напряму "Торгівля" відповідно до постанови Вченої ради університету від 16 березня 2006 року.

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні:

 1. Усвідомити сутність та структуру університетського навчання, а саме:
 2. Навчитися вільно орієнтуватись в організаційних умовах ПУСКУ, а саме:
 3. Сформувати цілісне уявлення про зміст та структуру фахової підготовки, а саме:

Вивчивши дисципліну, студент має знати:

Має отримати наступні навички:

Студент має вміти:

Робоча навчальна програма розроблена відповідно до навчальної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом "Торгівля" і схвалена вченою радою Полтавського університету споживчої кооперації України 30 червня 2006 року, протокол № 6 і відповідно до Положення про робочу навчальну програму з дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (ДПСЯ М – 9-7.5.2 – 73 –54 -06).

Теоретичні основи товарознавства

Курс вивчається студентами спеціальностей 6.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність" та 6.050302 "Товарознавство та експертиза в митній справі" товарознавчо-комерційного факультету.

Мета курсу – дати загальне уявлення про товарознавство як наукову дисципліну, розкрити основні проблеми, якими займається товарознавство з тим, щоб випускник на професійному рівні, на основі принципу загального зв’язку "цілісності" міг легко зорієнтуватись у "частині" – властивостях і можливостях поведінки конкретного товару на шляху здійснення комерційної операції.

Курс пов’язаний з такими предметами як фізика та методи дослідження сировини і матеріалів, біохімія та фізіологія харчування, основи стандартизації, метрології і управління якістю, мікробіологія, санітарія та гігієна, сенсорний аналіз, методи дослідження якості товарів, дослідна робота.

Освоївши курс, студент повинен чітко знати предмет, метод, історію товарознавства, мати уяву про суспільне і екологічне значення товару, раціональне харчування і використання непродовольчих товарів, знати принципи класифікації і кодування товарів, формування асортименту, оцінку якості і достовірності даних у цьому питанні, знати процеси, які відбуваються у товарах під час товаропросування, щоб врахувати їх у плануванні комерційних операцій і не допустити втрат якості і маси товару.

Матеріал програми має викладатися і засвоюватися студентами із врахуванням новітніх досягнень у галузях товарознавства, технології, екології, фізіології людини, економіки, маркетингу та інших наук.

Програма розроблена згідно типової програми, яка затверджена Президією Науково-методичної комісії з торгівлі Міносвіти України 5 грудня 1996 р., протокол № 8 та Державного стандарту вищої освіти України підготовки бакалаврів напряму 0503 "Торгівля", Київ, 2002 р.

Сенсорний аналіз

Курс вивчається студентами спеціальностей 6.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність" та 6.050302 "Товарознавство та експертиза в митній справі".

Мета і завдання викладання дисципліни полягає в забезпеченні фахівців необхідними знаннями для належної оцінки та управлінню якістю товарів в підприємствах торгівлі, сучасними методами оцінки, їх раціонального використання та зменшення втрат маси.

Розподіл і послідовність викладання матеріалу на лекціях та лабораторних заняттях, при виконанні самостійної роботи та індивідуальних завдань, грунтується на особливостях окремих груп продовольчих та непродовольчих товарів, сировини для їх виробництва, технології приготування та зберігання, що є дуже важливим при підготовці товарознавців-комерсантів.

Курс "Сенсорний аналіз" тісно пов’язаний з такими дисциплінами, які передували (хімія і методи дослідження сировини і матеріалів, основи стандартизації, метрології і управління якістю) так і є основою для вивчення курсів теоретичні основи товарознавства, товарознавство продовольчих товарів, експертиза продовольчих товарів, санітарно-гігієнічна експертиза товарів.

З метою активізації навчального процесу при вивченні курсу передбачається застосування "мозкового штурму", опитування студентів за тестовими завданнями, рішення ситуаційних задач, проведення дегустаційних оцінок, проведення круглих столів.

При вивченні курсу спеціалісти одержать знання про харчову цінність всіх груп продовольчих товарів, естетичні та споживні властивості непродовольчих товарів, набудуть умінь застосування окремих методик в оцінці якості товарів та товарних груп, навичок вивчення факторів, які впливають на оцінку споживних властивостей товарів.

Поряд з теоретичними знаннями студенти придбають необхідні уміння і навички для визначення якості товарів, для встановлення потреби в окремих видах, для організації раціонального зберігання товарів.

Знання, уміння та навички, які одержить фахівець при вивченні дисципліни, дадуть йому можливість чітко визначити час комерційної операції без зниження якості товарів, які використовуються підприємством, своєчасно забезпечити найбільш раціональним чином заплановану економічну ефективність комерційної діяльності при оптимальному задоволенню потреб клієнтів.

Робоча навчальна програма розроблена відповідно до типової програми, затвердженої 26.05.1994 Президією Науково-методичної комісії зі спеціальностей торговельних вузів Міносвіти України, протокол № 3.

Товарознавство продовольчих товарів

Викладається для студентів спеціальностей 6.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність" та 6.050302 "Товарознавство та експертиза в митній справі".

Метою дисципліни є вивчення товарознавчої характеристики, асортименту, вимог до якості і зберігання продуктів рослинного і тваринного походження.

В задачі цього курсу входить:

В зв’язку з особливостями викладання товарознавства продовольчих товарів та навчальних планів кафедрою товарознавства продовольчих товарів передбачений наступний розподіл розділів: зерно і продукти його переробки; свіжі плоди і овочі та продукти їх переробки; цукор, мед, крохмаль, кондитерські товари; смакові товари; харчові жири; молоко і молочні товари; м’ясо і м’ясні товари; риба і рибні товари.

Вивчення даного курсу базується на таких дисциплінах: "Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів", "Теоретичні основи товарознавства", "Сенсорний аналіз" та ін. Знання товарознавства продовольчих товарів передують виконанню дипломної роботи.

Одержання міцних знань по цьому курсу неможливе без систематичної самостійної роботи студентів над учбовими матеріалами, роботи в лабораторіях, кабінетах кафедри, на лабораторних заняттях і при виконанні самостійних завдань.

Крім того, дуже важливим для активізації навчального процесу є проведення ділової гри, використання ЕОМ для контролю знань студентів, використання технічних засобів та ін.

При вивченні цього курсу товарознавець одержує знання, уміння та навички.

Опанувавши цей курс студент повинний:

знати:

вміти:

Робоча навчальна програма розроблена згідно Програми з курсу "Товарознавство продовольчих товарів" затвердженої Президією Науково-методичної комісії з торгівлі Міносвіти і науки України 11 квітня 2001 р., протокол № 17

Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс)

Викладається для студентів спеціальності 7.050302 "Товарознавство і експертиза в митній справі"

Мета дисципліни – надати фахівцям, які будуть займатися комерційною діяльністю в різних галузях народного господарства, необхідні знання, уміння та навички для проведення експертизи з продовольчих товарів тваринного і рослинного походження.

Конкретні задачі дисципліни – забезпечити фахівців знаннями про споживчі властивості продовольчих продуктів та сировини рослинного і тваринного походження, які недостатньо повно вивчаються чи не передбачені в загальному курсі "Товарознавства продовольчих товарів".

Вивчаючи дисципліну, майбутні фахівці набувають навички у розпізнаванні виду продукції, визначенні її якості, виявлені дефектів. В завдання дисципліни входять підготовка спеціалістів, які могли б створити оптимальні умови для раціонального використання, збереження якості продуктів рослинного та тваринного походження.

Вивчення дисципліни надасть фахівцям необхідні знання з загальної специфіки сировини рослинного та тваринного походження окремих регіонів України, раціонального використання і формування ресурсів, впливу різних факторів на виробництво продукції і відтворення сировини рослинного та тваринного походження.

Даний курс базується на таких дисциплінах, як "Товарознавство продовольчих товарів", "Теоретичні основи товарознавства", "Органічна хімія".

Знання дисципліни "Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс)" використовуються при вивченні дисциплін Реклама, Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг.

Робоча навчальна програма складена на основі експериментальних навчальних програм з товарознавства продуктів рослинного походження (спецкурс) та товарознавства тваринного походження (спецкурс), затверджених вченою радою Полтавського кооперативного інституту 15 вересня 2000 року (протокол №7).

Товарознавство харчових продуктів

Викладається для студентів спеціальності 6.091711 "Технологія харчування"

Мета і завдання викладання дисципліни "Товарознавство харчових продуктів" полягає в забезпеченні фахівців необхідними знаннями для організації управління якістю продуктів в підприємствах громадського харчування, їх раціонального використання та зменшення втрат маси.

Послідовність вивчення матеріалу на лекціях та лабораторних заняттях, при виконанні самостійної роботи та індивідуальних завдань, грунтується на особливостях окремих груп продовольчих товарів та сировини для їх виробництва, технології приготування та зберігання, що є дуже важливим при підготовці інженерів-технологів.

Курс "Товарознавство харчових продуктів" тісно пов’язаний з такими дисциплінами, як обладнання підприємств громадського харчування, методи контролю харчових виробництв, технологія продукції громадського харчування, основи охорони праці, санітарія і гігієна підприємств громадського харчування, загальна технологія харчових виробництв та ін.

З метою активізації навчального процесу при вивченні курсу передбачається застосування опитування студентів за тестовими завданнями, рішення ситуаційних задач, проведення ділової гри.

При вивченні курсу спеціалісти одержать знання про харчову цінність всіх груп продовольчих товарів та їх естетичні і смакові властивості. Це дасть можливість визначити місце як окремих груп, так і окремих видів продуктів в харчуванні та передбачати їх попит. Вивчення факторів, які впливають на споживні властивості харчових продуктів, дасть можливість фахівцям уникнути зниження якості товарів, що позитивно впливають на якість готових страв, які виготовляються в громадському харчуванні.

Поряд з теоретичними знаннями студенти придбають необхідні уміння і навички для визначення якості продуктів, для встановлення потреби в окремих видах, для організації раціонального зберігання харчових продуктів.

Знання, уміння та навички, які одержить фахівець при вивченні дисципліни, дадуть йому можливість чітко визначити час комерційної операції без зниження якості харчових товарів, які використовуються підприємством, своєчасно забезпечити найбільш раціональним чином заплановану економічну ефективність комерційної діяльності при оптимальному задоволенню потреб клієнтів.

Робоча навчальна програма розроблена відповідно до типової програми, затвердженої 18.02.1994 Управлінням кадрів, навчальних закладів і заробітної плати.

Експертиза продовольчих товарів

Викладається для студентів спеціальностей 7.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність" та 7.050302 "Товарознавство та експертиза продовольчих товарів".

Метою дисципліни являється – вивчення правил проведення експертизи продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва.

В задачі цього курсу входить:

У зв’язку з особливостями викладання експертизи продовольчих товарів та навчальних планів кафедрою товарознавства та експертизи продовольчих товарів передбачений наступний розподіл вивчення дисципліни: основи і етапи проведення експертизи, експертиза продовольчих товарів рослинного походження, експертиза продовольчих товарів тваринного походження.

Для успішного засвоєння матеріалу курс потрібно пов’язувати з дисциплінами: "Теоретичні основи товарознавства", "Основи стандартизації, метрології і управління якістю", "Товарознавство продовольчих товарів", "Дипломна робота за фахом" та ін.

Одержання міцних знань з цього курсу неможливе без систематичної самостійної роботи студентів над літературою, роботи в кабінетах кафедри, на практичних заняттях і при виконанні самостійних завдань.

Крім того, дуже важливим для активізації навчального процесу є проведення гри, використання технічних засобів і т. ін.

При вивченні цього курсу товарознавець одержує знання, уміння та навички. Опанувавши цей курс студент повинний:

знати:

вміти:

Робоча навчальна програма з курсу "Експертиза продовольчих товарів" для студентів спец. 7.050301 розроблена на підставі типової програми з курсу "Товарознавча експертиза продовольчих товарів" для студентів товарознавчого факультету спец. 7.050301 і 7.050303, Міністерство освіти України, КДТЕУ, Київ, 1996 р.

Управління якістю

Викладається для студентів спеціальностей 8.050301"Товарознавство і комерційна діяльність", 8.050302 "Товарознавство та експертиза в митній справі", 8.050303 "Експертиза товарів та послуг".

Навчальний комплекс має на меті надання допомоги студентам як денної так і заочної форми навчання в організації аудиторної та самостійної роботи над матеріалом дисципліни "Управління якістю товарів народного споживання".

Ця дисципліна передбачена навчальними планами для магістрів, що навчаються по спеціальності "Товарознавство та комерційна діяльність"

Як показує світовий досвід головним завданням підприємств усіх форм власності є насамперед підвищення якості продукції відповідно до потреб населення і народного господарства та забезпечення її конкурентоспроможності. Важливим засобом забезпечення стабільності якості продукції та послуг, на всіх стадіях її життєвого циклу, в умовах сьогодення є створення систем управління якістю на підприємствах і в організаціях. Тому для майбутніх товарознавців комерсантів великого значення набуває отримання знань та навичок в області управління якістю.

Метою вивчення дисципліни "Управління якістю товарів народного споживання" є формування у студентів цілісної системи знань і умінь з питань управління якістю та забезпечення конкурентоспроможності продукції (послуг), створення сучасних систем управління якістю.

Завданнями навчальної дисципліни є:

Управління якістю є одним із аспектів управління діяльністю підприємств та організацій, тому курс пов’язаний з дисциплінами: маркетингова діяльність підприємств, стратегічний маркетинг, товарознавство продовольчих товарів, товарознавство непродовольчих товарів, комерційна діяльність на ринку товарів та послуг, основи підприємництва, сертифікація та конкурентоспроможність товарів та послуг.

Для успішного вивчення курсу необхідно застосування знань, які отримані студентами при вивченні дисципліни "Основи метрології стандартизації та управління якістю", "Основи менеджмента".

Опанувавши дисципліну студенти повинні знати:

Студенти повинні вміти:

Для студентів денної форми навчання виконання рефератів, а заочної форми навчання - контрольної роботи. Даний курс вивчається протягом семестру підсумковою формою перевірки знань є екзамен.

Робоча навчальна програма складена на основі "Програми нормативної дисципліни "Управління якістю" для студентів спеціальностей 8.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність", 8.050302 "Товарознавство та експертиза в митній справі", 8.050303 "Експертиза товарів та послуг" затвердженої Президією Науково-методичною комісією з торгівлі Міністерства освіти і науки України у 2004 році.

Методи дослідження якості товарів

Викладається для студентів спеціальності 6.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність"

Світовий ринок на сучасному етапі розвитку характеризується підвищенням вимог до якості товарів. Досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції можливо за рахунок вирішення комплексної проблеми поліпшення її якості.

Однією з складових вирішення цієї проблеми є застосування сучасних високоточних методів визначення якості товарів. Тому вивчення майбутніми товарознавцями комерсантами дисципліни "Методи дослідження якості товарів" має важливе значення, так як з товарознавчих позицій науково обгрунтовує одне з найважливіших завдань професійної діяльності.

Метою курсу "Методи дослідження якості товарів" є набуття студентами теоретичних та практичних знань з методів дослідження якості товарів у сучасних економічних та екологічних умовах, формування у студентів творчого підходу при вирішенні товарознавчо-комерційних питань в практичній діяльності.

Завдання дисципліни навчити студентів:

Програма дисципліни включає, як лекційний курс, так і лабораторні та індивідуальні роботи, які спрямовані на набуття студентами знань, вміння та практичних навичок.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

Студенти повинні вміти:

Студенти повинні отримати навички користуватися набутими теоретичними і практичними знаннями для вирішення питань, які виникають у трудовій діяльності.

У програмі знайшли відображення фізичні, фізико-хімічні, хімічні і біохімічні методи досліджень, а також визначення якості продовольчих товарів деякими спеціальними методами.

Вивчення цієї дисципліни дозволить товарознавцям-комерсантам в майбутньому всебічно і досконало визначати якість сировини і матеріалів, екологічну чистоту продуктів у різних сферах виробництва, здійснювати контроль якості товарів під час товаропросування .

Дисципліна "Методи дослідження якості товарів" пов’язана з дисциплінами, що передують і є базовими для вивчення даної дисципліни: "Хімія і методи дослідження якості товарів", "Дослідна робота", "Теоретичні основи товарознавства" та дисциплінами, для яких є базовою дана дисципліна: "Товарознавство продовольчих товарів", "Товарознавство непродовольчих товарів", "Експертиза продовольчих товарів".

Засоби контролю якості

Викладається для студентів спеціальності  6.050301 "Товарознавство та комерційна діяльність"

Одним з шляхів рішення задач надійного забезпечення населення товарами є підвищення їх якості. Рішення проблеми якості товарів потребує великих зусиль фахівців, які здійснюють свою діяльність в різних сферах науки і техніки, і, зокрема, товарознавців –комерсантів.

Питання контролю якості товарів є однією з проблем розвитку сучасного світового ринку. Знання засобів контролю якості товарів має важливе значення для застосування сучасних методів визначення якості товарів. Тому вивчення майбутніми товарознавцями-комерсантами дисципліни "Засоби контролю якості товарів" має важливе значення, так як з товарознавчих позицій науково обгрунтовує одне з найважливіших завдань професійної діяльності.

Метою курсу "Засоби контролю якості товарів" є набуття студентами теоретичних та практичних знань по засобах контролю якості товарів у сучасних економічних та екологічних умовах, формування у студентів творчого підходу при вирішенні товарознавчо-комерційних питань в практичній діяльності.

Завдання дисципліни навчити студентів:

Курс дисципліни тісно пов’язаний з дисциплінами, що передують є базовими для вивчення базової дисципліни: хімією і методами дослідження сировини і матеріалів, методами дослідження якості товарів та теоретичними основами товарознавства також з дисциплінами, для яких є базовою дана дисципліна – товарознавство продовольчих товарів, товарознавство непродовольчих товарів та експертиза продовольчих і непродовольчих товарів.

Програма дисципліни включає, як лекційний курс, так і лабораторні та індивідуальні роботи, які спрямовані на набуття студентами знань, вміння та практичних навичок.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

Студенти повинні вміти:

Студенти повинні отримати навички користуватися набутими теоретичними і практичними знаннями для вирішення питань, які виникають у трудовій діяльності.

У програмі знайшли відображення будова та принцип дії приладів, застосування лабораторного обладнання та хімічного посуду.

Вивчення цієї дисципліни дозволить товарознавцям-комерсантам в майбутньому всебічно і досконало визначати якість сировини і матеріалів, екологічну чистоту продуктів у різних сферах виробництва, грамотно застосовувати засоби контролю якості товарів під час товаропросування

Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва (частина 1) розділ 1 "Товарознавство рослинної і тваринної сировини"

Викладається для студентів спеціальності  7.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність"

Програма курсу "Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва" призначена для підготовки фахівців зі спеціальності 7.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність".

Метою дисципліни – являється формування у майбутніх товарознавців системи спеціальних теоретичних знань щодо споживних властивостей, асортименту та практичних навичок оцінки споживних та технічних властивостей різних видів сировини матеріалів і засобів виробництва.

Основним завданням дисципліни є:

Вивчення дисципліни надасть фахівцям необхідні знання з загальної специфіки сировини рослинного та тваринного походження окремих регіонів України, а також світового виробництва, раціонального використання і формування ресурсів, впливу різних факторів на виробництво продукції і відтворення сировини рослинного та тваринного походження.

Даний курс базується на таких дисциплінах, як Товарознавство продовольчих товарів, Товарознавство непродовольчих товарів, Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів, Теоретичні основи товарознавства, Експертиза продовольчих товарів, Дослідна робота.

При вивченні цього курсу товарознавець одержує знання, уміння та навички.

Опанувавши цей курс студент повинний:

знати:

вміти:

Методологія наукових досліджень

Програма курсу "Методологія наукових досліджень" призначена для підготовки фахівців зі спеціальності 8.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність".

Метою дисципліни – являється засвоєння логіки та методології наукового дослідження.

Основним завданням дисципліни є:

Вивчення дисципліни "Методологія наукових досліджень" збігається з початком роботи студентів над виконанням курсових, дипломних та магістерських наукових робіт за обраними ними фахом і періодом активної участі молодих спеціалістів у науково дослідній роботі кафедр.

Важливе значення даного курсу в системі вузівського навчання полягає у можливості проведення цілісного методологічного аналізу щодо розуміння сутності тих явищ, які складають основний навчальний матеріал за фахом. Це істотно наближає методологію до практичної сторони навчального процесу.

Даний курс базується на таких дисциплінах, як Товарознавство продовольчих товарів, Товарознавство непродовольчих товарів, Хімія і метод дослідження сировини і матеріалів, Теоретичні основи товарознавства, Товарознавство сировини, матеріалів та засобі виробництва, Дослідна робота.

При вивченні цього курсу товарознавець одержує знання, уміння та навички.

Опанувавши цей курс студент повинний

знати:

вміти:

Робоча навчальна програма розроблено згідно до Державного стандарту Вищої освіти України галузева компонентна Державного стандарту Вищої освіти України відповідно Освітньо – професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 8.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність", напряму підготовки 0503 "Торгівля", чинний від 2002 – 06 – 17 (ГЕ-3).

Формування якості товарів

Викладається для студентів спеціальності  6.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність"

Курс "Формування якості товарів" можна віднести до основних навчально - профілюючих дисциплін спеціальності, яка формує професійні знання фахівців-товарознавців-комерсантів та товарознавців-експертів.

Якість товарів є єдиним з найважливіших факторів конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників підприємств. Тому глибоке вивчення чинників, що формують якість продовольчих товарів забезпечить майбутніх спеціалістів знаннями, які необхідні їм при оцінюванні споживних властивостей продукції, її контролі якості в процесі товаропросування.

Вивчення дисципліни "Формування якості товарів" дозволить значно поглибити і доповнити знання, уміння, навички студентів, які були отримані на заняттях та під час самостійної роботи з дисципліни "Товарознавство продовольчих товарів".

Курс базується на знаннях, які одержали студенти після вивчення хімії, фізики, мікробіології, навчальних дисциплін "Теоретичні основи товарознавства", "Сенсорний аналіз", "Основи стандартизації, метрології та управління якістю".

Програму дисципліни "Формування якості товарів" призначено для студентів спеціальностей 6.050301 "Товарознавство та комерційна діяльність".

Метою вивчення дисципліни "Формування якості товарів" є формування у студентів цілісної системи знань і умінь з питань формування якості та забезпечення конкурентоспроможності товарів.

Завданнями навчальної дисципліни є:

Курс "Формування якості товарів" тісно пов’язаний з дисциплінами "Товарознавство продовольчих товарів", "Товарознавство тари і пакувальних матеріалів", "Управління якістю товарів народного споживання".

Опанувавши дисципліну студент повинен знати:

Студенти повинні вміти:

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми з дисципліни "Формування якості товарів", затвердженої 15.06.05 р. Вченою радою ПУСКУ, протокол № 7.

Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів

Метою дисципліни «Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів» є вивчення методологічних аспектів ідентифікації та фальсифікації, способів і методів виявлення фальсифікації продовольчих товарів.

В задачі дисципліни входить:

У зв’язку з особливостями викладання дисципліни «Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів» та навчальних планів передбачений наступний розподіл: вивчення методологічних аспектів ідентифікації та фальсифікації продовольчих товарів; вивчення правил проведення ідентифікації продовольчих товарів; вивчення способів і методів виявлення фальсифікації продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва.

Для успішного засвоєння матеріалу курс потрібно пов’язувати з дисциплінами: «Теоретичні основи товарознавства», «Сенсорний аналіз», «Товарознавство продовольчих товарів», «Засоби контролю якості», «Методи контролю якості товарів», «Експертиза продовольчих товарів».

Одержання міцних знань з цієї дисципліни неможливе без систематичної самостійної роботи студентів над літературою, роботи  в кабінетах кафедри, на практичних заняттях і при виконанні самостійних завдань.

Крім того, дуже важливим для активізації навчального процесу є проведення гри, використання технічних засобів і т. ін.

При вивченні цієї дисципліни товарознавець одержує знання, уміння та навички.

Опанувавши цю дисципліну студент повинний:

Моніторинг якості продовольчих товарів

Мета дисципліни полягає у придбанні майбутніми фахівцями розуміння сучасних уявлень про моніторинг якості продовольчих товарів, розвитку практичних навичок з використаних знань у вимірюванні та контролі якості продукції.

Основним завданням дисципліни є:

 1. визначення і дослідження моніторингу якості продукції
 2. дослідження джерел надходження шкідливих речовин в продукцію
 3. вивчення токсичних хімічних і біологічних забруднень продукції
 4. вивчення історії, ризиків та шляхів впровадження генетично модифіковані продуктів та методів контролю
 5. нормування якості продукції та фактори якості
 6. аналіз системи стандартизації продукції
 7. дослідження структури моніторингу якості продукції
 8. вивчення національного і міжнародного регулювання продовольчої безпеки

Даний курс базується на таких дисциплінах, як Товарознавство продовольчих товарів, Товарознавство непродовольчих товарів, Хімія і метод дослідження сировини і матеріалів, Теоретичні основи товарознавства, Товарознавство сировини, матеріалів та засобі виробництва, Дослідна робота.

Опанувавши цей курс студент має:

Знати: принципи і методи моніторингу якості продовольчих товарів; головні забруднення і забруднювачі, іх джерела і токсичність; основні нормативи і стандарти якості головної агропродукції; методи контролю генетично-модіфікованої продукції; принципи автоматичного контролю для моніторингу якості продовольчих товарів; методи та головну апаратуру для вимірювання і контроля хімічних, фізико-механічних та біологічних параметрів агропродукції; моніторинг і управління якістю агропродукції.

Вміти:вимірювати хімічні, фізичні параметри агропродукції при виконанні експертиз; виконувати ідентифікацію забруднень  агропродукції; оцінювати якість методів, приладів і даних, отриманих при моніторингу якості продовольчих товарів; брати участь у виконанні завдань моніторингу якості продовольчих товарів.

Оцінка відповідності сировини і продовольчих товарів

Курс „Оцінка відповідності сировини і продовольчих товарів” є важливою складовою загальної системи товарознавчих знань і входить до циклу професійно - орієнтованої підготовки бакалаврів за напрямом “Товарознавство і торговельне підприємництво”. Підтвердження відповідності продукції є однією з складових державної  технічної політики і спрямована на забезпечення безпеки людини та навколишнього середовища. Підтвердження відповідності згідно з Законом України “Про підтвердження відповідності” – це діяльність, наслідком якої є гарантування того, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам. Продовольча продукція володіє такими характеристиками як якість, екологічні параметри, безпечність, корисність, ефективність та ін. Процес, що дозволяє продемонструвати що ці властивості відповідають вимогам нормативних документів та правил є оцінка відповідності. Споживачі зацікавлені в оцінці відповідності товарів та продукції, оскільки її результати є основною підставою для вибору та довіри на основі наявності офіційної декларації постачальника, знак або сертифікат про якість, безпечність  і ін. свідчать про додаткові переваги товару.

Метою вивчення даної дисципліни є підготовка для визначення відповідності сировини і товарів встановленим критеріям з метою підтвердження безпеки та якості. Завдання курсу спрямовані на: вивчення нормативних документів, що встановлюють вимоги та підтверджують відповідність продовольчої сировини та товарів; вивчення основних форм та органів з оцінки відповідності;  набуття знань щодо сутності та особливостей оцінки відповідності імпортованих та нових товарів;  вивчення порядку проведення оцінки відповідності;  визначення особливостей проведення оцінки якості та безпеки за різними групами показників; вміння використовувати одержані знання у навчальній та практичній діяльності. 
Предметом курсу є система нормативних показників якості та безпеки  сировини та продовольчих товарів.

В результаті опанування курсу студенти повинні знати документи та органи, що підтверджують та проводять оцінку відповідності; форми оцінки відповідності; особливості визначення якості та безпеки для різних груп товарів за комплексом показників; порядок організації проведення оцінки відповідності товарів та вміти застосувати окремі підходи при оцінці якості та безпеки сировини та продовольчих товарів.

Ринок і ресурси споживчих товарів

Мета дисципліни «Ринок і ресурси споживчих товарів» полягає у формуванні у майбутніх фахівців системи спеціальних теоретичних знань і практичних навиків щодо ринку і ресурсів споживчих товарів в Україні.

Предмет дисципліни – це комплексні знання проблем формування ринку і особливостей ресурсів споживчих товарів України.

Для досягнення поставленої мети під час викладення курсу «Ринок і ресурси споживчих товарів» передбачається виконати такі завдання:

 1. Сформувати у студентів комплексні знання щодо особливостей формування споживчого ринку, вміння визначати суть проблеми ринку.
 2. Вивчити основні закономірності та принципи розміщення ресурсів споживчих товарів в Україні, основні їх складові.
 3. Вивчити ринок і ресурси продовольчих і непродовольчих товарів.

Вивчення дисципліни «Ринок і ресурси споживчих товарів» ґрунтується на дисциплінах, передбачених навчальним планом: економічна теорія, фізика і методи дослідження сировини і матеріалів, хімія і методи дослідження сировини і матеріалів, матеріалознавство та основи технології виробництва ТНС, світовий ринок товарів і послуг.

Товарознавство (Непродовольчі товари)

Викладається для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво», програм професійного спрямування «Товарознавство та комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Вивчаються чинники формування споживних властивостей й асортименту непродовольчих товарів, класифікація та характеристика асортименту окремих товарних груп, вимоги до якості, маркування, пакування, умов зберігання та транспортування непродовольчих товарів.

Товарознавство непродовольчих товарів
(спецкурс, розділ «Одягово-взуттєві товари»)

викладається для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво», програми професійного спрямування «Товарознавство та комерційна діяльність»

Дисципліна формує систему поглиблених знань товарів одягово-взуттєвої групи, особливостей їх конструкції, технології виготовлення та практичні навички контролю якості товарів в торгівлі відповідно до діючих нормативних документів.

Товарознавство (Пакувальні матеріали і тара)

викладається для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво», програми професійного спрямування: 6.030510 „Товарознавство та комерційна діяльність”, 6.030510. „Товарознавство та експертиза в митній справі”

Дисципліна формує основні знання про пакувальні матеріали і тару, їх класифікацію, види та типи, а також практичні вміння щодо контролю якості пакувальних матеріалів і тари, організації пакування продовольчих та непродовольчих товарів.

Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва (частина ІІ) «Товарознавство промислової сировини та засобів виробництва»

Викладається для студентів напряму підготовки  6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво; програма професійного спрямування «Товарознавство та комерційна діяльність»

Дисципліна формує спеціальні теоретичні знання щодо споживних властивостей, асортименту та практичних навичок оцінки споживчих та технологічних властивостей і якості різних видів сировини, матеріалів та засобів виробництва.

Основи наукових досліджень

Викладається для студентів напряму підготовки 6.030510 за програма професійного спрямування 6.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність».

Дисципліна надає студентам загальні уявлення з методології наукових досліджень та їх використання у проведенні дослідження ринку товарів, контролю їх якості, споживацьких переваг тощо, що значно поглибить теоретичні знання та надасть можливість одержати практичні навички майбутнім фахівцям.

Технічне регулювання
(Основи стандартизації, метрології та управління якістю)

Викладається для студентів напряму підготовки 6.030510 за програмами професійного спрямування 6.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» та 6.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Дисципліна формує у студентів систему знань зі стандартизації, метрології та управління якістю, освоєння науково-методичних джерел державної системи стандартизації та державної метрологічної системи в Україні, нормативно-законодавчого забезпечення виробництва та сфери торговельно-економічного обігу продукції, теорії якості продукції і основоположних принципів побудови та функціонування системи управління якістю.

Технічне регулювання (Оцінювання відповідності)

Викладається для студентів напряму підготовки 6.030510 за програмами професійного спрямування 6.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» та 6.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 6.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність», 6.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Вивчення правових та нормативних основ систем сертифікації і діяльності в Україні та інших державах світу, організація робіт з оцінювання відповідності та особливості її проведення для товарі та послуг, порядок створення і сертифікація систем якості на підприємствах.

Міжнародне технічне регулювання

Викладається для студентів спеціальностей 7.03051001, 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність"; 8.03051002"Товарознавство та експертиза в митній справі"

Вивчення основних понять у галузі міжнародного технічного регулювання (стандартизації,метрології, оцінки відповідності, акредитації, державного нагляду, захисту прав споживачів); ознайомлення з особливостями систем технічного регулювання певних країн світу та вивчення основних напрямків політики країн світу щодо подолання технічних бар’єрів в торгівлі.

Стандартизація і сертифікація продукції та послуг

Викладається для студентів спеціальності 7.03050701 «Маркетинг»

Вивчення принципів формування і діяльності системи стандартизації в Україні та інших державах світу, організації робіт з оцінки відповідності та особливості їх проведення для продукції, порядок створення і сертифікації систем якості на підприємствах;

Патентознавство та ліцензування

Викладається для студентів напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Дисципліна формує систему знань і практичних умінь у питаннях створення, правової охорони, викорис­тання та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності; організація ліцензійної і патентної діяльності результатів науково-технічної продукції

Неорганічна хімія

Викладається для студентів спеціальностей 6.091706, 6091707, 6.091711 

Зміст дисципліни:

Неорганічна хімія є базовою для інших хімічних дисциплін. Її зміст включає основні хімічні поняття, закони хімії, класифікацію неорганічних сполук, сучасні уявлення про будову атома і систематику хімічних елементів та про природу хімічного зв’язку, будову молекул і міжмолекулярну взаємодію. Він містить також відомості про енергетику хімічних процесів, хімічну кінетику і хімічну рівновагу, розчини електролітів, гідроліз солей, окисно-відновні реакції та комплексоутворення у розчинах. Змістом даної дисципліни є також властивості та практичне застосування елементів неметалів, металів та їх сполук і екологічні проблеми сучасності.

Детальніше

Органічна хімія

Викладається для студентів спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711

Зміст дисципліни:

Органічна хімія є однією з основних наук, яка створює базу для вивчення основ хімічної технології, технології одержання продуктів харчування. При вивченні органічної хімії розглядаються властивості та основні закономірності представників таких класів сполук як вуглеводні, спирти, оксосполуки, карбонові кислоти, ліпіди, вуглеводи, амінокислоти та білки. Багато з них входять до складу харчових продуктів як рослинного так і тваринного походження.

Детальніше

Біохімія

Викладається для студентів спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711 

Зміст дисципліни:

Знання біохімії необхідні при вивченні спеціальних дисциплін, що стосуються технологій харчових виробництв. Її зміст включає структуру клітини, хімічний склад організму людини, а також будову, властивості, поширеність у природі та біологічне значення основних харчових речовин (білків, вуглеводів, ліпідів, вітамінів, мінеральних речовин, води) і їх фізіолого-біологічні перетворення в організмі людини. Змістом даної дисципліни є також біохімічні процеси, що відбуваються в сировині рослинного і тваринного походження під час її зберігання та технологічної переробки.

Детальніше

Аналітична хімія

Викладається для студентів спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711 

Зміст дисципліни:

Аналітична хімія вивчає методи аналізу речовин та їх застосування для вирішення конкретних виробничих, практичних, наукових завдань. Набуті знання майбутнім технологам харчових виробництв дадуть можливість контролювати технологічні процеси при виготовленні продуктів харчування, напівфабрикатів та якість продукції при зберіганні, транспортуванні та переробці сировини. Вона є фундаментальною дисципліною на основі якої забезпечується загальнотеоретична та практична підготовка студентів для вивчення хімічних дисциплін: біохімії, фізичної і колоїдної хімії; суміжних дисциплін: фізика і математика та фахових дисциплін: технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів, технології зберігання, консервування та переробки м’яса.

Детальніше

Фізична та колоїдна хімія

Викладається для студентів спеціальностей 6.091706, 6.091707, 6.091711 

Зміст дисципліни:

Фізична та колоїдна хімія є однією з основних хімічних дисциплін, що створює базу для вивчення "Теоретичних основ технології харчових виробництв", "Загальної технології харчових виробництв", "Методів контролю харчових виробництв", "Технології зберігання сільськогосподарської продукції". У даному курсі вивчаються фізичні та фізико-хімічні методи дослідження харчових продуктів, консервів, сировини з якої їх готують. При вивченні колоїдної хімії звернуто увагу на загальні властивості багатьох продуктів харчування: борошна, хліба, овочів, кисломолочних продуктів.

Детальніше

Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів

Викладається для студентів спеціальностей 6.050302 6.050301  

Зміст дисципліни:

Дисципліна "Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів" є нормативною дисципліною, на базі якої вивчаються фахові товарознавчі дисципліни.

Вивчення дисципліни ведеться у трьох семестрах. У першому семестрі вивчається розділ І - "Загальні основи аналітичної хімії", де розглядаються питання загальної, неорганічної та аналітичної хімій, основи хімічного аналізу сировини та матеріалів. У другому семестрі вивчається розділ ІІ - "Органічна хімія", де основну увагу приділено вивченню органічних сполук, типам їх реакцій, закономірностям взаємного впливу молекул, методам очистки та елементного якісного аналізу. У третьому семестрі вивчається розділ ІІІ - "Фізична і колоїдна хімія і фізико-хімічні методи дослідження" направлений на вивчення теоретичних основ інструментального розділу аналітичної хімії, оптичних, електрохімічних, хроматографічних та інших сучасних методів дослідження сировини та матеріалів. 

Детальніше

Експертиза наркотичних, отруйних та вибухонебезпечних речовин

Викладається для студентів спеціальностей 7.050302 8.050302

Зміст дисципліни:

Дисципліна "Експертиза наркотичних, отруйно-небезпечних та вибухових речовин" є фаховою нормативною дисципліною, поглиблено вивчає основи хімії органічних сполук, якісного функціонального аналізу органічних сполук, хімії азотовмісних органічних сполук, гетероциклів та алкалоїдів. Вивчення цих тем передує вивченню окремих представників наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів і пояснюється тим, що всі синтетичні та напівсинтетичні наркотики містять у молекулах атом азоту (частіше як гетероатом), а всі природні наркотики (крім наркотичних засобів із коноплі) відносяться до алкалоїдів. Специфічно важлива роль належить експертизі отруйно-небезпечних речовин та вибухо-небезпечних речовин. Виняткове значення набуває тестування, аналітичне визначення отруйних речовин неорганічної та органічної природи, експертиза складу порохів, дослідження боєприпасів, оскільки вони мають конкретний хімічний склад і конкретні хімічні та фізико-хімічні властивості.

Значна увага приділяється найбільш інформативним та сучасним фізико-хімічним методам аналізу наркотичних, отруйних та інших фізіологічно активних речовин. Розглядаються хроматографічний, спектральний та інші методи аналізу. 

Харчова хімія

Викладається для студентів спеціальності 6.140101

Зміст дисципліни:

Предмет харчової хімії. Структура та методи харчової хімії. Основні напрямки харчової хімії. Значення продуктів харчування. класифікація сучасних продуктів харчування. Історичні етапи розвитку та станов¬лення харчової хімії. Значення харчової хімії для фахівця у галузі готельно - ресторанного бізнесу в процесі грамотного і безпечного використовування продуктів харчування. 

Детальніше